Johannis Baptistae

I Landskrona hette den katolska kyrkan, som byggdes och stod färdig år 1420, Johannis Baptistae och påminde om en mindre katedral. Den var belägen i parkmiljön strax intill vår nuvarande katolska kyrka och dess grund finns fortfarande kvar som en integrerad del av parken där det på sommaren firas ekumenisk gudstjänst.

År 1536 genomfördes reformationen i Danmark och därmed blev kyrkan Luthersk, lades under staten och blev senare den Svenska Kyrkan. I Johannis Baptistae firades den sista gudstjänsten den 9 augusti 1755 och kyrkobyggnaden började rivas under 1752 för att år 1780 vara totalt nedriven. Stadens Sofia Albertina kyrka byggdes delvis av material från den gamla kyrkan.


S:t Johannes Döparens katolska församling

S:t Johannes Döparens katolska församling har utvecklats från att på 1940-talet varit en kapellförsamling till S:t Clemens i Helsingborg till en växande självständig församling, idag med ca 1000 medlemmar. Oblatordens missionärer OMI, som kyrkoherden tillhör, började verka i Landskrona år 1971 och år 1980 fick man egen församlingsstatus. Till en början firade man mässor i olika lokaler bl.a. i en villa på Midhemsvägen.

Johannes Döparens nuvarande kyrka byggdes av Metodistförsamlingen under år 1905 och hette då Betelkyrkan. År 1994 lade de ner sin verksamhet i staden och den då 90 år gamla kyrkobyggnaden fick efter inköp och övertagande genomgå en större ombyggnad och renovering. Det blev åter en Johannes Döparens kyrka i Landskrona den 10 mars 1995, nära 250 år efter Johannis Baptistas rivning på 1700-talet. Invigningen förrättades av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.


Kyrkan idag

År 2006 blev en större invändig renovering nödvändig och det vackra nygotiska kyrkorummet fick sitt nuvarande utseende. Koret har vid sidan av krucifixet en Mariaskulptur med Jesusbarnet till vänster och församlingens och Landskrona Stads skyddspatron Johannes Döparen som skulptur framme till vänster vid dopfunten. Den 25 juni 2006 välsignades det nytillkomna i kyrkan av vår nuvarande biskop Anders Arborelius OCD. Inom Landskrona finns även två Karmelkloster.